Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w okresie od: 2020-03-01 do 2022-08-31 realizuje projekt pt.: "Włączamy aktywnych w gminie Urzędów".
Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie
Całkowita wartość projektu wynosi 777 016,00 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa – 660 463,60 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 36 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej. Cel ten wpisuje się w cel Działania 11.1 Aktywne włączenie, czyli zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie. Zaplanowane działania mają na celu zapobieganie pogłębianiu się zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych, poprawę dostępu do rynku pracy, a w konsekwencji przyczynią się do zmniejszenia liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu realizowane są na obszarze objętym rewitalizacją i na rzecz grupy docelowej zamieszkującej na obszarze rewitalizowanym. Projekt przyczyni się do wykorzystania nowych rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, a także do podniesienia jakości, skuteczności i efektywności działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie na rzecz włączenia społecznego.

Rekrutacja uczestników do projektu „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów" - edycja nr II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich ogłaszają rekrutację uczestników do I edycji projektu pt.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, nr projektu: RPLU.11.01.00­-06­-0061/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
Projekt jest realizowany na terenie gminy Urzędów w okresie: 01.03.2021r. do 31.08.2022r.
Uczestnikami projektu będzie 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie objętym rewitalizacją w gminie Urzędów. Będą to osoby korzystające ze wsparcia OPS w Urzędowie.
W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia (dla każdej edycji):
 1. warsztaty motywacyjne w zakresie zmiany postaw i zachowań – grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 2. warsztaty w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym – grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 3. warsztaty edukacyjne „Profilaktyka współczesnych chorób” – grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 4. artterapia – grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 5. poradnictwo zawodowe indywidualne w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (średnio 6 godzin na uczestnika);
 6. szkolenie / kurs zawodowy dobrane indywidualnie na podstawie diagnozy i Indywidualnego Planu Działania (średnio 120 h na uczestnika);
 7. egzamin kwalifikacyjny / certyfikacyjny po szkoleniu/ kursie zawodowym;
 8. stypendia szkoleniowe w ramach szkoleń / kursów zawodowych dla każdego uczestnika;
 9. stypendium stażowe w ramach czteromiesięcznych staży zawodowych dla każdego uczestnika;
 10. pracę socjalną na rzecz wszystkich uczestników, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 11. wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych z pomocy społecznej.
Ponadto w ramach projektu Uczestnicy Projektu otrzymują:
 1.  ciepły posiłek podczas:
  • warsztatów motywacyjnych w zakresie zmiany postaw i zachowań;
  • warsztatów w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym;
  • warsztatów edukacyjnych „Profilaktyka współczesnych chorób”;
 2. materiały szkoleniowe na warsztaty grupowe;
 3. ubezpieczenie NNW stażystów;
 4. badania lekarskie dla osób kierowanych na staż zawodowy;
 5. materiały na zajęcia z artterapii.
 Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie oraz na stronie internetowej projektu: http://wlaczamy.opsurzedow.pl
Rekrutacja trwa do 15 grudnia 2021r. (dotyczy II edycji)
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie, ul. Rynek 12, 23-250 Urzędów.
Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 81 82 25 209
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin i załączniki rekrutacyjne:
 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pdf) (doc);
 •  deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf) (doc) ;
 •  formularz rekrutacyjny (pdf) (doc);
 • oświadczenie uczestnika projektu (pdf) (doc);
 •  procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii SARS-CoV-2 (pdf) (doc).


Data publikacji: 30-11-2021r.

Rekrutacja uczestników do projektu „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie w partnerstwie z Fundacja Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich ogłaszają rekrutację uczestników do I edycji projektu pt.: „Włączamy aktywnych w gminie Urzędów”, nr projektu: RPLU.11.01.00­-06­-0061/20 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
Projekt jest realizowany na terenie gminy Urzędów w okresie: 01.03.2021r. do 31.08.2022r.
Uczestnikami projektu będzie 36 osób (I edycja 18 osób, II edycja 18 osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Urzędów. Będą to osoby korzystające ze wsparcia OPS w Urzędowie.
W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia (dla każdej edycji):
 1. warsztaty motywacyjne w zakresie zmiany postaw i zachowań – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 2. warsztaty w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 3. warsztaty edukacyjne „Profilaktyka współczesnych chorób” – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 4. artterapia – 2 grupy po 9 osób (36 godzin na grupę: 6 dni x 6 godzin);
 5. poradnictwo zawodowe indywidualne w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (średnio 6 godzin na uczestnika);
 6. szkolenie / kurs zawodowy dobrane indywidualnie na podstawie diagnozy i Indywidualnego Planu Działania (średnio 120 h na uczestnika);
 7. egzamin kwalifikacyjny / certyfikacyjny po szkoleniu/ kursie zawodowym;
 8. stypendia szkoleniowe w ramach szkoleń / kursów zawodowych dla każdego uczestnika;
 9. stypendium stażowe w ramach czteromiesięcznych staży zawodowych dla każdego uczestnika;
 10. pracę socjalną na rzecz wszystkich uczestników, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 11. wsparcie finansowe w postaci zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych z pomocy społecznej.
Ponadto w ramach projektu Uczestnicy Projektu otrzymują:
 1.  ciepły posiłek podczas:
  • warsztatów motywacyjnych w zakresie zmiany postaw i zachowań;
  • warsztatów w zakresie planowania i gospodarowania budżetem domowym;
  • warsztatów edukacyjnych „Profilaktyka współczesnych chorób”;
 2. materiały szkoleniowe na warsztaty grupowe;
 3. ubezpieczenie NNW stażystów;
 4. badania lekarskie dla osób kierowanych na staż zawodowy;
 5. materiały na zajęcia z artterapii.
 Szczegółowe kryteria rekrutacji określone są w Regulaminie rekrutacji dostępnym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie oraz na stronie internetowej projektu: http://wlaczamy.opsurzedow.pl
Rekrutacja trwa do 5 maja 2021r. (dotyczy I edycji)
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędowie, ul. Rynek 12, 23-250 Urzędów.
Informacje o rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu: 81 82 25 209
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin i załączniki rekrutacyjne:
 • regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (pdf) (doc);
 •  deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf) (doc) ;
 •  formularz rekrutacyjny (pdf) (doc);
 • oświadczenie uczestnika projektu (pdf) (doc);
 •  procedura bezpieczeństwa w okresie epidemii SARS-CoV-2 (pdf) (doc).


Data publikacji: 13-04-2021r.
Copyright ©2021 Włączamy aktywnych w gminie Urzędów, All Rights Reserved.